ഒരൊറ്റ സംഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള, നമുക്ക് തീര്‍ത്തും അറിയാത്ത ഒരു അപരിചിതനെ ഉണര്‍ത്തിയേക്കാം. ജീവിക്കുക എന്നാല്‍ പതുക്കെ ജനിക്കുക എന്നാണ്.

Tuesday, May 17, 2011

ശരിയാകും

ആറരയാകുമ്പം എല്ലാം ശരിയാകും. 
സത്യം ശരിയാകുമെന്നേ..ശരിയാകും.
സത്യായിട്ടും ശരിയാകും
പ്ലീസ്, ഒന്നെന്നെ വിശ്വസിക്കൂ,ശരിയാകും..
പ്ലീസ്..

അല്ല,ശരിയാകില്ലേ..?
ഹേയ്,ശരിയാകും..

ശരിയാകും?
ശരി...?

അല്ല, എന്താണ് ഈ ശരിയും തെറ്റും...

തെറ്റാകും...
ആറരക്ക് എല്ലാം തെറ്റാകും..

No comments:

Post a Comment

Labels